Pocetna

03.10.2023.

Uloguj se:

Novi korisnik?

Registruj se!

Facebook
Google plus
Twitter

Pravila i uslovi isporuke u SrbijiOpšte odredbe


U svojim poslovnicama na različitim lokacijama i u raznim zemljama"e-dućan" vrši usluge posredovanja u kupovini robe i obezbeđivanju usluga. Poslovnice su osmišljene da zainteresovanim licima daju savet i pruže pomoć u izboru, naručivanju, plaćanju i transportu naručene robe/usluge izabrane kroz sistem "e-dućana". Sva pravila i uslovi navedeni u ovom dokumentu važe i za korišćenje usluga na sajtu "e-dućana".


Naručivanjem robe/usluge posredovanjem "e-dućana" kupac se saglašava sa odredbama "Pravila i uslova isporuke u Srbiji". Kao čin naručivanja robe/usluge smatraće se potpisivanje dokumenta"NARUDŽBINA-RAČUN" od strane kupca u vezi određene robe/usluge.


U cilju što boljeg razumevanja načina našeg poslovanja potrebno je da se kupac upozna sa ostalim našim odredbama koje se nalaze na našem sajtu www.e-ducan.com.


Skrećemo pažnju na obavezu poštovanja domaćih i međunarodnih propisa koji regulišu izvoz i reeksport tehnologija i drugih dobara i proizvoda.

Upozoravamo da "e-dućan" nije odgovoran za sadržaj sajtova preko kojih posluje direktno ili indirektno (korespodentni sajtovi).


Među sajtovima sa kojima sarađuje "e-dućan" izdvajaju se tzv. partnerski sajtovi, tj. oni veb sajtovi sa kojima u trenutku narudžbine "e-dućan" ima neki vid partnerskog odnosa, u smislu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, partnerskog ugovora (affiliate program), ili ima određen odnos koji se zasniva na kredibilitetu, istoriji prethodnih kupovina i slično (spisak trenutnih partnera može se videti na sajtu "e-dućana").


Saradnja sa partnerskim sajtovima pruža kupcu odgovarajuće pogodnosti kao što je popust u ceni naručene robe, brzina i bezbednost isporuke i slično.


Sajt i poslovnice su bazirani na sistemu "u granicama raspoloživosti", tj. ni "e-dućan" niti njegovi partneri ne mogu da garantuju da će upotreba sajta biti bez prekida ili grešaka, odnosno drugih objektivnih okolnosti tehničke prirode, na koje kao takve "e-dućan"ne može da utiče.


Sistemi pravila "e-dućana" se imaju koristiti isključivo u skladu sa zakonom.


Kupac prihvata sve naknadne promene ovih utvrđenih pravila i uslova kako su postavljeni na sajtu "e-dućana" u elektronskoj formi.


Porudžbina se može otkazati samo ako prodajni sajt prihvati otkazivanje porudžbine od strane "e-dućana" i izvrši povraćaj novca na naš račun.Uslovi isporuke


Uslovi isporuke robe/usluga su određeni odredbama "Pravila i uslova i sporuke u Srbiji", uslovima svakog pojedinačnog sajta sa koga je roba/usluga isporučena i pozitivnim zakonskim odredbama Republike Srbije.


Ukoliko kupac ne koristi sistem transporta koji preporučujemo, od trenutka kada je roba plaćena prodajnom sajtu, "e-dućan" nema nikakvu obavezu i odgovornost vezanu za tu robu.


Za isporuku robe od trenutka kada ona prođe domaću carinsku kontrolu odgovara angažovana firma koja vrši dostavu robe.


Odgovarajuća firma koja vrši isporuku će porudžbinu od strane kupca isporučiti na adresu koju je sam izabrao. Naknada za isporuku i način isporuke zavise od težine i dimenzija naručenog proizvoda, od zemlje porekla robe i od firme koja vrši isporuku.Postupajući sa pažnjom dobrog privrednika" e-dućan" zadržava pravo da izabere najpogodniji način prevoza u zavisnosti od odredišta, efikasnosti sistema raznošenja i ostalih faktora koji mogu uticati na isporuku. Pregled očekivanih troškova je dostupan na našem sajtu i u pisanoj formi, ali se ne može uzimati kao konačan, budući da "e-dućan" ne može na njega bitnije da utiče, sa čime su upoznati kupci robe u čijoj kupovini "e-dućan" posreduje.


Kupac prihvata da za eventualne promene u ceni robe/usluge ili transporta izvrši doplatu na zahtev "e-dućana".


Prilikom preuzimanja robe kupac plaća odgovaraćujoj firmi koja vrši isporuku sve troškove koji su nastali po carinskom računu na ime kupca, administrativne takse i druge dažbine u procesu carinjenja, kao i troškove dostave i špedicije.


Kupac je dužan da izvrši uplatu svih troškova odgovaraćujoj firmi koja vrši isporuku u roku od 7 dana od trenutka kada je dobio obaveštenjeo prispeću pošiljke, te je u slučaju svoje docnje u obavezi daplati shodnu zakonsku zateznu kamatu na iznos svog duga.


Ukoliko naručena roba bude oštećena ili izgubljena na relaciji prodajni sajt – carinska služba u Beogradu, kupcu će biti vraćen novac nakon što sajt prodaje robe, odnosno inostrani špediter, vrati novac "e-dućanu".


Ukolikoje roba oštećena, štetu moraju da konstatuju zajedno kupac i dostavljač robe na licu mesta u trenutku isporuke, o čemu su dužni da putem e-maila (na ducan@e-ducan.com) ili na drugi pouzdan način odmah obaveste "e-dućan", nakon čega "e-dućan" preuzima obavezu da u roku od 3 radna dana kontaktira kupca robe. Potpisivanjem odgovarajućeg formulara pošiljka se preuzima i svaka naknadna reklamacija se neće prihvatiti, osim u slučaju tzv.skrivenih nedostataka, što mora biti zajednički utvrđeno.


Uslučaju prihvaćene reklamacije, tj. za situaciju da je konstatovano da je isporučena roba oštećena ili da nije ona koja se nalazi naračunu, a prethodno nije bilo saglasnosti kupca o promeni karakteristika robe, "e-dućan" može da zameni robu o transportnom trošku kupca ili da vrati novac kupcu, saglasno propisima Republike Srbije.


Ukoliko kupac ne podigne naručenu robu u roku od 30 dana po prijemu obaveštenja o njenom prispeću, nad pomenutom robom "e-dućan"stiče zakonsko pravo zadržavanja, odnosno prodaje robe, uz pravo kupca da traži povraćaj ostatka ostvarene cene robe.


Ukoliko poručena roba ne bude isporučena ni nakon 30 dana po isteku roka dogovorenog prilikom kupovine, a u međuvremenu nije bilo novih dogovora između kupca i "e-dućana" oko roka isporuke, kupcu će na njegov zahtev biti vraćen novac po pravilima "e-dućana".


Rok isporuke je 14 radnih dana od kompletiranja celokupne pošiljke u sabirnom centru do nadležnih organa carine na čiji rad ne možemo da utičemo (slučaj kada "e-dućan" organizuje transport). Ukoliko je pošiljka sastavljena iz delova, rok isporuke se sa kupcem dogovara, i to u trenutku prispeća prvog dela te pošiljke."e-dućan" ne odgovara i ne garantuje za rok isporuke u bilo kojem slučaju više sile, uključujući situaciju kada avio-prevoznik ili bilo koja druga služba u lancu transporta menja uslove ili direktno utiče na isporuku.


Za rešavanje eventualnih sporova povodom realizacije porudžbina robe preko "e-dućana" kao posrednika nadležan je sud u Beogradu, uz primenu odredaba ovih pravila i uslova isporuke robe i pozitivnog prava Republike Srbije.

privredna komora srbijelogoplatimoQvoucherebankinguplatnicakeš
Copyright © 2004-2011 Zabranjeno je kopiranje sadržaja sajta bez odobrenja kompanije e-ducan Inc.
design by Norma Reclamarenr